top of page

​DU HỌC ĐÀI LOAN 2024

22 thg 9, 2023

Đại học Khoa học Kỹ thuật Viễn Đông (遠東科技大學) - Far East University

Đại học Khoa học Kỹ thuật Viễn Đông (遠東科技大學) - Far East University

21 thg 9, 2023

Đại học Quốc lập Đài Nam (國立臺南大學) - National University of Tainan

Đại học Quốc lập Đài Nam (國立臺南大學) - National University of Tainan

21 thg 9, 2023

Đại học Quốc lập Cao Hùng (國立高雄大學) - National Kaohsiung University

Đại học Quốc lập Cao Hùng (國立高雄大學) - National Kaohsiung University

20 thg 9, 2023

Đại học Quốc lập Đài Đông (國立臺東大學) - National Taitung University

Đại học Quốc lập Đài Đông (國立臺東大學) - National Taitung University

20 thg 9, 2023

Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông (國立陽明交通大學) - National Yang Ming Chiao Tung University

Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông (國立陽明交通大學) - National Yang Ming Chiao Tung University

15 thg 9, 2023

Đại học Quốc lập Thanh Hoa (國立清華大學) - National Tsing Hua University

Đại học Quốc lập Thanh Hoa (國立清華大學) - National Tsing Hua University

15 thg 9, 2023

Đại học Quốc lập Thành Công (國立成功大學) - National Cheng Kung University

Đại học Quốc lập Thành Công (國立成功大學) - National Cheng Kung University

14 thg 9, 2023

Đại học Phụ Nhân (輔仁大學) - Fu Jen Catholic University

Đại học Phụ Nhân (輔仁大學) - Fu Jen Catholic University

14 thg 9, 2023

Đại học Trung Nguyên (中原大學) - Chung Yuan Christian University

Đại học Trung Nguyên (中原大學) - Chung Yuan Christian University

14 thg 9, 2023

Đại học Vạn Năng (萬能科技大學) - Vanung University

Đại học Vạn Năng (萬能科技大學) - Vanung University

14 thg 9, 2023

Đại học Á Châu (亞洲大學) - Asia University

Đại học Á Châu (亞洲大學) - Asia University

14 thg 9, 2023

Du học hệ ngôn ngữ tại Đại học Phùng Giáp (逢甲大學) - Feng Chia University

Du học hệ ngôn ngữ tại Đại học Phùng Giáp (逢甲大學) - Feng Chia University

14 thg 9, 2023

Giới thiệu hệ ngôn ngữ tại Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan (國立臺灣師範大學) - NTNU

Giới thiệu hệ ngôn ngữ tại Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan (國立臺灣師範大學) - NTNU

14 thg 9, 2023

Giới thiệu hệ ngôn ngữ tại Đại học Khai Nam (開南大學) - KNU

Giới thiệu hệ ngôn ngữ tại Đại học Khai Nam (開南大學) - KNU

14 thg 9, 2023

Giới thiệu hệ ngôn ngữ tại Đại học Giáo dục Quốc lập Đài Bắc (國立臺北教育大學) - NTUE

Giới thiệu hệ ngôn ngữ tại Đại học Giáo dục Quốc lập Đài Bắc (國立臺北教育大學) - NTUE

13 thg 9, 2023

Du học hệ ngôn ngữ tại Đại học Tịnh Nghi (靜宜大學) - Providence University

Du học hệ ngôn ngữ tại Đại học Tịnh Nghi (靜宜大學) - Providence University

13 thg 9, 2023

Đại học Y dược Trung Quốc (中國醫藥大學) - China Medical University

Đại học Y dược Trung Quốc (中國醫藥大學) - China Medical University

13 thg 9, 2023

Đại học Quốc lập Trung Sơn (國立中山大學) - National Sun Yat-sen University

Đại học Quốc lập Trung Sơn (國立中山大學) - National Sun Yat-sen University

13 thg 9, 2023

Đại học Chân Lý (真理大學) - Aletheia University

Đại học Chân Lý (真理大學) - Aletheia University

13 thg 9, 2023

Đại học Thực Tiễn (實踐大學) - Shih Chien University

Đại học Thực Tiễn (實踐大學) - Shih Chien University
bottom of page